Lokalizuj
Zadzwoń
 
 

Hotel Chojnik Sp. z o. o. (zwane dalej łącznie „Hotel”, „Hotel Chojnik”, „Firma”,  „my”, „nasze” lub „nas”) jest dostawcą różnych witryn internetowych dostępnych dla odwiedzających z całego świata. Nasze witryny internetowe obejmują, bez ograniczeń, niniejszą witrynę internetową, www.hotelchojnik.pl, www.praca.hotelchojnik.pl  (zwane dalej łącznie naszymi „witrynami internetowymi”). Niniejsze warunki korzystania dotyczą także tłumaczenia naszych witryn internetowych, na przykład www.hotelchojnik.pl/en

 1. Zawartość i informacje wyświetlane na witrynach internetowych są własnością Hotelu Chojnik  i są zwane dalej łącznie „informacjami dotyczącymi hotelu”. Pobieranie, kopiowanie lub przekazywanie dalej informacji dotyczących Hotelu Chojnik w innych celach, niż na niekomercyjny użytek osobisty, jest surowo zabronione, z wyjątkiem zakresu dopuszczonego przez biura podróży do celów wyłącznie biznesowych.

 2. Korzystanie z naszych witryn internetowych jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków opisanych poniżej. W przypadku niezaakceptowania któregokolwiek z niniejszych warunków, prosimy o niekorzystanie z naszych witryn internetowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i/lub modyfikacji części niniejszych warunków, jeśli uznamy to za konieczne lub uzasadnione, o ile nie zostanie stwierdzone inaczej, zmiany takie zostaną natychmiast wprowadzone w życie w momencie ich opublikowania w odniesieniu do korzystania z witryny internetowej i usług świadczonych po opublikowaniu tej zmiany; należy więc okresowo sprawdzać, czy w niniejszych warunkach nie pojawiły się jakieś zmiany.

 3. Nasze witryny internetowe mogą zawierać nazwy handlowe, patenty, materiały objęte prawami autorskimi, tajemnice handlowe, technologie, produkty, procesy lub inne prawa własności firmy Hotel Chojnik sp. z o. o  i/lub innych stron lub się do nich odwoływać. Żadne licencje na takie znaki handlowe, patenty, materiały objęte prawami autorskimi, tajemnice handlowe, technologie, produkty, procesy i inne prawa własności firmy Hotel Chojnik  i/lub innych stron bądź prawa do nich, nie są użytkownikowi przyznawane lub nadawane.

 

 1. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie używać żadnych urządzeń, oprogramowania lub innych środków w celu zakłócenia prawidłowego działania naszych witryn internetowych ani nie będzie podejmować żadnych działań mogących przyczynić się do przeciążenia naszej infrastruktury bez uzasadnienia i w nadmiernym stopniu. Ponadto, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie używać żadnego robota, pająka lub innego urządzenia automatycznego ani procesu ręcznego do monitorowania, przechwytywania lub kopiowania naszych witryn internetowych lub informacji dotyczących firmy Hotel Chojnik tam zawartych ani żadnego aspektu witryn internetowych lub informacji dotyczących firmy, bez wcześniejszej wyraźnej zgody upoważnionego przedstawiciela firmy (uznaje się, że taka zgoda jest wydawana w ramach standardowej technologii wyszukiwarek internetowych wykorzystywanej przez witryny internetowe do wyszukiwania w Internecie w celu przekierowania użytkowników internetowych do naszych witryn internetowych). Ponadto, użytkownik wyraża zgodę na niewykorzystywanie naszych witryn internetowych do celów, które zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania, są nielegalne, bezprawne lub zabronione. Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie zakłócał, wstrzymywał, zmieniał, niszczył, pogarszał, ograniczał, manipulował lub w inny sposób wpływał na prawidłowe działanie naszych witryn internetowych w jakikolwiek sposób, w tym, bez ograniczeń, poprzez korzystanie z jakichkolwiek złośliwych lub nieautoryzowanych kodów, wirusów, robaków, koni trojańskich, złośliwego oprogramowania lub programów. Użytkownik nie może wykorzystywać naszych witryn internetowych w sposób zagrażający, zniesławiający, szkalujący, oszczerczy, nieprzyzwoity, podżegający, pornograficzny, dyskryminujący lub obraźliwy. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia lub odmówienia użytkownikowi dostępu do naszych witryn internetowych z ważnych, określonych przez nas przyczyn, w tym na przykład, w przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowień niniejszych warunków korzystania.

 2. Użytkownik zobowiązuje się, że będzie dokonywać wyłącznie uzasadnionych rezerwacji w dobrej wierze, mających służyć wyłącznie użytkownikowi i jego zaproszonym gościom, a nie do innych celów, w tym między innymi do odsprzedaży, przeniesienia do witryn internetowych stron trzecich lub publikowania w nich bez zezwolenia, dokonywania rezerwacji nieprawdziwych, nieuczciwych lub opierających się na domysłach czy innych rezerwacji ze względu na możliwość późniejszego zapotrzebowania.

 3. Nasze witryny internetowe mogą zapewnić możliwość wykorzystania nazw użytkownika, haseł lub innych kodów czy urządzeń w celu uzyskania dostępu do określonych części naszych witryn internetowych (zwanych dalej „kodami dostępu”). Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności jego kodów dostępu oraz za wszelkie działania podejmowane w ramach jego konta. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia z ważnych, określonych przez nas przyczyn, w tym na przykład, w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków korzystania.

 4. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, nasze witryny internetowe i informacje dotyczące firmy Chojnik są przekazywane „według obecnego stanu”, bez żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, w tym, między innymi, dorozumianych gwarancji zgodności z przeznaczeniem, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności. Nie składamy żadnych zapewnień, gwarancji ani obietnic, że nasze witryny internetowe i/lub informacje dotyczące Hotelu Chojnik będą dostępne, odpowiednie, dokładne, niezakłócone, kompletne i bezbłędne. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek złośliwe lub nieupoważnione kody, a użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie posiadania odpowiednich mechanizmów skanujących i zabezpieczających, które zapewniają bezpieczeństwo jego urządzeń, programów i informacji. Korzystając z naszych witryn internetowych i/lub informacji dotyczących firmy, użytkownik przejmuje na siebie wszelkie ryzyko straty wynikające z korzystania z owych witryn lub powiązane z nim.

  W zakresie dopuszczalnym przez prawo my, i strony trzecie niniejszym wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności prawnej za bezpośrednie, pośrednie lub wynikające straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z naszymi witrynami internetowymi lub w związku z korzystaniem z nich, z brakiem możliwości korzystania z naszych witryn internetowych lub skutków korzystania z nich, dowolnych witryn internetowych z nimi związanych i dowolnych materiałów na nich opublikowanych, w tym między innymi wszelkiej odpowiedzialności prawnej za utratę zysku lub dochodu, utratę firmy, utratę zysków lub kontraktów, utratę spodziewanych oszczędności, utratę danych, utratę wartości przedsiębiorstwa, zmarnowany czas przeznaczony na prace biurowe lub zarządzanie, czy za jakąkolwiek inną stratę lub szkodę dowolnego rodzaju, niezależnie od powodu jej powstania, czy wynikła z czynu niedozwolonego (wliczając niedbalstwo), naruszenia kontraktu lub w inny sposób, nawet jeśli jest przewidywalny, z zastrzeżeniem, że niniejszy warunek nie wykluczy roszczeń związanych z utratą lub uszkodzeniem własności materialnej użytkownika lub wszelkich innych roszczeń z tytułu bezpośrednich strat finansowych, których żadne z wymienionych wyżej kategorii nie wykluczają.

  Nie dotyczy to naszej odpowiedzialności prawnej za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego niedbalstwa lub naszej odpowiedzialności prawnej za świadome wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd, co do podstawowej kwestii lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć lub ograniczyć na podstawie obowiązującego prawa.

 5. W odniesieniu do wszystkich koncepcji, know-how, treści lub technik zawartych w korespondencji użytkownika na temat informacji dotyczących firmy i podlegających prawu autorskiemu, użytkownik udziela hotelowi, bez odrębnego wynagrodzenia, niewyłączne prawo do korzystania, powielania, modyfikowania, wykonywania, wyświetlania, dystrybuowania i innego ujawniania osobom trzecim wszelkich takich materiałów zawartych w korespondencji użytkownika, dla dowolnych celów, w tym, między innymi, opracowywania, produkcji i wprowadzenia do obrotu produktów i usług zawierających te informacje. Przedstawione powyżej postanowienia są ograniczone wyłącznie naszymi zobowiązaniami i obowiązkami dotyczącymi danych osobowych użytkownika (więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności).

 6. Informacje dotyczące Hotelu Chojnik  mogą obejmować techniczne nieścisłości i błędy typograficzne, w tym między innymi nieścisłości związane z cenami lub dostępnością obowiązującymi dla transakcji użytkownika. Hotel Chojnik nie bierze na siebie odpowiedzialności w znaczeniu ogólnym lub odpowiedzialności prawnej za takie nieścisłości, błędy lub zaniechania i nie będą miały obowiązku honorować takich zastrzeżeń lub informacji, na które takie nieścisłości wpłyną. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawek, anulacji i/lub ulepszeń w informacjach dotyczących firmy oraz odnośnie produktów i programów opisanych w takich informacjach, w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, wliczając okres po potwierdzeniu transakcji.

 7. Jakiekolwiek użycie funkcji map na tej witrynie internetowej będzie podlegać postanowieniom Warunków korzystania użytkownika końcowego dla aplikacji Google Maps firmy Google. Hotel Chojnik nie będzie ponosić odpowiedzialności za korzystanie z aplikacji Google Maps lub za jakiekolwiek wyniki, w tym instrukcje dotarcia do celu, generowane przez aplikację.

 8. Jeśli użytkownik przejdzie, korzystając z linków, z naszych witryn internetowych na witryny internetowe innych firm, w tym witryny internetowe reklamodawców, przestaną obowiązywać nasze warunki korzystania oraz nasza polityka prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za warunki korzystania lub polityki prywatności tych witryn internetowych innych firm lub wykorzystywane przez nie pliki cookies. Ponadto ze względu na to, że nie kontrolujemy takich witryn internetowych ani zasobów, użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na to, że hotel nie odpowiada za dostępność takich zewnętrznych witryn internetowych lub zasobów a także nie zatwierdza i nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty czy inne materiały znajdujące się na tych witrynach lub udostępniane przez te witryny lub zasoby.

 9. Jeśli użytkownik chciałby wyświetlić praktyki prywatności, zgodnie z którymi przetwarzamy informacje na temat użytkownika, znajdujące się na naszych witrynach internetowych, może je sprawdzić w naszej Polityce prywatności.

 10. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków korzystania, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres info@hotelchojnik.pl